Käyttöehdot

Kuvapankki images.nationalparks.fi

Kuvapankissa on kuvia kansallispuistoista ja muista luonto- ja historiakohteistamme.

Voit käyttää kuvia viestintään tai uutisointiin, joka liittyy näihin kohteisiin tai toimintaan niiden hyväksi.

Huomaathan että kuvia ei saa käyttää kaupalliseen käyttöön ilman oikeuksien omistajan kanssa sopimista, esimerkiksi osana myyntituotteita.

Aina kun teknisesti mahdollista, ilmoitathan kuvalähteen siinä muodossa kuin se on mainittu kunkin kuvan yhteydessä.


1.1 Tällä sopimuksella (jäljempänä "Käyttöehdot") Käyttäjä ja Metsähallitus sopivat images.nationalparks.fi-kuvapankin rekisteröitymistä edellyttävän osuuden käytöstä. Rekisteröintikaavakkeen lähettämällä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja, jonka jälkeen Käyttöehdot tulevat häntä sitoviksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ja Materiaalia näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

1.2 Tässä sopimuksessa images.nationalparks.fi-kuvapankin rekisteröitymistä edellyttävästä osiosta käytetään nimitystä "Palvelu", Palvelua käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä "Käyttäjä" ja Metsähallituksesta käytetään nimitystä "Palveluntarjoaja". Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia, josta käytetään nimitystä ”Materiaali”.

1.3 Palvelun sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

1.4 Palveluntarjoajan yhteystiedot: pääkäyttäjät Tapani Mikkola, Tiina Grahn. Sähköpostiosoite: images.nationalparks@metsa.fi Metsähallituksen toimipaikkojen ja henkilöstön ajantasaiset yhteystiedot ovat metsa.fi-verkkopalvelussa (www.metsa.fi).

2 Käyttäjäksi rekisteröityminen ja Palvelun käyttöönotto

2.1 Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palvelun käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä käyttää Palvelua rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla.

3 Käyttäjän henkilötietojen käsittely

3.1 Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Metsähallituksen images.nationalparks.fi-kuvapankin käyttäjärekisteriin. Käyttäjistä ylläpidetään luetteloa käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

3.2 Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja sen nojalla tehdyn tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavissa lataamalla se sähköisesti Palvelusta. Hyväksymällä Käyttöehdot Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle yksiselitteisen suostumuksen rekisteröintilomakkeessa olevien henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

4 Käyttäjän vastuu

4.1 Käyttäjälle myönnetty käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle taholle ja vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä hyväksyy itseään sitoviksi ja velvoittaviksi kaikki Palvelua käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty Käyttäjän tunnuksella tai Käyttäjän toimesta tai toimeksiannosta.

4.2 Käyttäjän on annettava Palvelua varten kaikki tarvittavat tiedot. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka Käyttäjä antaa Palvelun yhteydessä. Mikäli Käyttäjän tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Käyttäjän on vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä tiedon saatuaan viipymättä Palveluntarjoajalle.

4.3 Palveluntarjoaja voi luovuttaa Käyttäjän tunnukset muille kuin Käyttäjälle ainoastaan Käyttäjän valtuutuksella tai lain nojalla.

4.4 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta.

5 Materiaali

5.1 Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia erilaisissa käyttäjien tarvitsemissa tiedostomuodoissa (”Materiaali”). Lisäksi Palveluun voidaan tallentaa ohjeistuksia materiaalien käytöstä. Materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai tekijälle tai hänen oikeudenhaltijalleen.

5.2 Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden ladata Materiaalia palvelusta ja käyttää Materiaalia Palveluntarjoajan toimintaa, kohteita ja palveluita koskevassa epäkaupallisessa viestinnässä sekä muussa yhteydessä, joka asiallisesti liittyy Palveluntarjoajan toimintaan. Käyttäjällä on tämän rajoitetun käyttöoikeuden nojalla oikeus kopioida, tallentaa ja käyttää Materiaalia edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten. Käyttäjä vastaa siitä, että Materiaalin käyttö tapahtuu hyvän tavan mukaisesti ja ettei Materiaalin käyttö Käyttäjän toimesta loukkaa kenenkään kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan nimenomaista lupaa oikeutta muokata tai muuttaa Materiaalia millään tavoin. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa Materiaalin kokoa, mikäli Materiaalin käyttö tätä edellyttää. Käyttäjä julkaisee Materiaalin omalla vastuullaan. Käyttäjällä ei ole yllä mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta oikeutta ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista suostumusta levittää, julkaista, kopioida, tallentaa, muokata, manipuloida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää Materiaalia sellaisenaan tai edes osittain muuhun, paitsi lainsäädännön erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on aina mainittava.

Tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on julkaistava myös epäkaupallisen käytön yhteydessä aina kun se on teknisesti mahdollista. Tekijän nimen yhteydessä on julkaistava nimi Metsähallitus silloin kun Metsähallitus on mainittu kuvaajan nimen yhteydessä kuvatiedoissa.

5.3 Kohdan 5.2 mukainen rajoitettu käyttöoikeus voi olla ajallisesti rajoitettu. Oikeuden aikarajoista on tällöin ilmoitettu kyseisen Materiaalin kohdalla Palvelussa. Käyttäjä vastaa siitä, että tällaisen Materiaalin käyttö lopetetaan aikarajan mukaisena ajanhetkenä ilman erillistä ilmoitusta Palveluntarjoajalta.

5.4 Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Materiaalin rajoitettua käyttöoikeutta edelleen kolmannelle osapuolelle.

6 Palveluntarjoajan vastuu Palvelusta

6.1 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun käyttäminen ja hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja että Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaisia takuita. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu vastaa Käyttäjän odotuksia tai että Palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Materiaali vastaa Käyttäjän odotuksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy lisäksi, että Käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu Materiaalin lataamisesta Palvelusta.

6.2 Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana, kieltää Palvelun käyttö ja peruuttaa Materiaalin käyttöoikeus ilmoittamalla asiasta käyttöoikeuden haltijalle tarvitsematta perustella syytä.

6.3 Palveluntarjoaja tai sen valitsema sopijakumppani ylläpitää Palvelua niin, että se on pääsääntöisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus muuttaa Palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

7 Vastuunrajoitus

7.1 Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa vastaa mistään välittömästä, välillisestä, epäsuorasta, satunnaisesta tai erityisestä vahingosta (mukaan lukien tulojen, liikearvon, ansion tai tiedon menetys, korkotappio, saamatta jäänyt tuotto taikka muu taloudellinen menetys), joka johtuu (a) Palvelun tai Materiaalin käytöstä; (b) siitä, että Palvelu tai Materiaalin käyttö on estynyt tai viivästynyt; tai (c) siitä, että Palvelu tai Materiaali on virheellinen.

8 Sopimusehtojen muuttaminen

8.1 Palveluntarjoajalla on oikeus ilmoittaa Käyttöehtojen muutoksesta Palvelun yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua ilmoituksesta.

9 Muut ehdot

9.1 Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluun ovat Palveluntarjoajalla tai Palveluntarjoajan Palvelun tuottamiseen valitsemalla sopijakumppanilla.

9.2 Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta tai käyttöehdoista seuraavat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin, mutta jos neuvotteluissa ei päästä kohtuullisen ajan kuluessa molempia sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun, riita-asia ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.


Vantaalla 5.9.2018